Om projektet

2000-talets städer och samhällen expanderar och utvecklas exponentiellt med över hälften av världens befolkning som nu lever i en urban kontext. Men trots denna tillväxt misslyckas många städer med att tillhandahålla en hög livskvalitet för de människor som bebor dem. Detta inkluderar en rad problem såsom:

  • Social isolering – äldre och yngre människor
  • Överberoende av bilar och underinvesteringar i grönare transportmedel
  • Dålig luftkvalitet
  • Otillräcklig och undermålig kvalitet på bostäder
  • Dåligt planerade områden
  • Brist på grönområden, parker och rekreationsmöjligheter
  • Ojämlikheter i allmän sjukvård

En nyckelfaktor som ligger till grund för dessa negativa indikatorer på stadslivet är att medborgarna är frikopplade från de medborgerliga processer som styr utvecklingen av deras städer. Det finns ett brådskande behov av att stadens tjänstemän och ämbetsverk skapar förändringar för att ta hänsyn till medborgarnas röst i långsiktig planering av stadsbilden och i utformningen och utvecklingen av kortsiktiga projekt som att skapa en ny bostadsutveckling, bibliotek, parker etc. Det finns också en obalans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga drivkrafter för förändring.

Detta projekt utforskar i samverkan i fem europeiska länder, vart och ett med sina egna traditioner och sammanhang som utformar stadsutveckling, hur bästa praxis växer fram för att ge medborgare möjlighet till stadsutvecklingsmöjligheter både på mikronivå (i grannskapet) och makronivå (transportmodaliteter, industri- och planeringspolitik). I synnerhet utforskar den drivkraften för att skapa större jämvikt mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga drivkrafter för förändring som lägger tonvikten på framtida generationers behov och utformar platser för och kring människor.

Slutligen undersöker den hur beslutsfattare kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan institutioner och medborgare för att möjliggöra mer hållbara och medborgarcentrerade städer.

Detta projekt undersöker hur medborgarna kan bli mer aktiva i utformningen av stadsbilden - transportmöjligheter, arbetsplatser, detaljhandel och bostadsområden.

Active Citizens Reimagining the Community’ (2020-1-UK01-KA204-079002) harfinansierats med stödfrån Erasmus+ -programmet.

Download