Σχετικά με το Έργο

Οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τον 21ο αιώνα εξαπλώνονται και αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό και ως αποτέλεσματα αστικά κέντρα να συγκεντρώνουν πάνω από το μισό πληθυσμό της γης. Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη αυτή πολλές πόλεις αποτυγχάνουν να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής στους κατοίκους τους. Η κατάσταση αυτήδημιουργεί μια σειρά προβλημάτων που συνοψίζονται ως εξής:

  • Την κοινωνική αποξένωση των γηραιότερων καθώς και των νεότερων ανθρώπων
  • Την υπερβολική εξάρτηση από τα αυτοκίνητα και την υποχρηματοδότηση των «πράσινων μέσων» μεταφοράς.
  • Την κακή ποιότητα του αέρα
  • Την ανεπαρκή και κακή ποιότητα στέγασης
  • Τον κακό σχεδιασμό των γειτονιών
  • Την έλλειψη χώρων πρασίνου, πάρκων και χώρων αναψυχής
  • Τις ανισότητες στη δημόσια υγεία

Ένας σημαντικόςπαράγοντας που συμβάλει στην κακή ποιότητα της αστικής ζωής είναι η έλλειψη ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες που συμβάλουν στην ανάπτυξη των πόλεων τους. Προκύπτει λοιπόν μια επιτακτική ανάγκη για τους υπεύθυνους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενισχύσουν τον ενεργό ρόλο των πολιτών σε ότι αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της αστικής ζωήςαλλά και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων όπως, η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης ή ενός πάρκου κλπ. Παράλληλα παρατηρείται ότι οι κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που καθορίζουν τον αστικό σχεδιασμό δεν βρίσκονται σε ισορροπία γεγονός που συμβάλλει επίσης στην κακή ποιότητα ζωής και στην έλλειψη συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες.

Το παρόν έργο εξετάζει συλλογικά, σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, η κάθε μια από τις οποίες έχει τις δικές της παραδόσεις και τα δικά της πλαίσια διαμόρφωσης της αστικής ανάπτυξης,τους τρόπους που εμφανίζονται και λειτουργούνοι βέλτιστες πρακτικές που σκοπεύουν στην ενδυνάμωση των πολιτών στον τομέα της αστικής ανάπτυξης τόσο σε μίκρο-επίπεδο (εντός του πλαισίου μιας γειτονιάς) όσο και σε μάκρο-επίπεδο (μέσα μεταφοράς, βιομηχανικές πολιτικές και πολιτικές σχεδιασμού). Πιο συγκεκριμένα το έργο μελετά το πως μπορεί να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία ανάμεσα στους οικονομικούς,κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν τον αστικό σχεδιασμό εστιάζοντας στους πολίτες και στις ανάγκες τους.

Τέλος, το έργο εξετάζειτους τρόπους και τις διαδικασίες με τις οποίες οι ηγέτες μιας κοινότητας βοηθούν να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους θεσμούς, τις υπηρεσίες αστικής ανάπτυξης και τους πολίτες αποσκοπώντας στη δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων με επίκεντρο τους πολίτες.

Αυτό το έργο ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να γίνουν πιο ενεργοί στη διαμόρφωση και στο σχεδιασμό της αστικής ζωής,πτυχές τις οποίας αποτελούν τα μέσα μεταφοράς, οι χώροι εργασίας, οι εμπορικές ζώνες και οι ζώνες κατοικίας στις γειτονιές τους.

Τοέργο‘ActiveCitizensReimaginingtheCommunity’(2020-1-UK01-KA204-079002) χρηματοδοτείταιμετηνυποστήριξητουπρογράμματοςErasmus+

Download